ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING @ สยามสแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่สนใจวิทย์ฯ

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,408
เขียนโดย :
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING @ สยามสแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่สนใจวิทย์ฯ
0 %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+THAILAND+4.0+IN+THE+MAKING+%40+%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF
A- A+

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม  ยกทัพนิทรรศการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING”  จัดแสดงบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4   ด้าน “สร้างคน  แก้จน  เสริมแกร่ง  สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้น/สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้น/ระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 อย่างเต็มภาคภูมิ

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING @ สยามสแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่สนใจวิทย์ฯ

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซ้าย)

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน  วิทย์แก้จน  วิทย์เสริมแกร่ง  และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน การขยายผลและต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงใช้กลไกประรัฐในการดำเนินงาน

“...เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดงาน“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ THAILAND 4.0 IN THE MAKING” โดยผนึกกำลังบูรณาการดำเนินงานกับพันธมิตร เพื่อช่วยกันปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยการนำวิทยาศาสตร์สร้างคนเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  นำวิทยาศาสตร์มาสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และโอกาสไปสู่ภูมิภาค นำวิทยาศาสตร์มาเสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล…” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน THAILAND 4.0 IN THE MAKING @ สยามสแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่สนใจวิทย์ฯ

รศ. นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ที่มีนำเสนอองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล รวมทั้งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดช่วงปี 2559-2561  ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 บนพื้นที่ Park@Siam และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561  ประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4  โซนนิทรรศการหลัก ดังนี้

 1. วิทย์สร้างคน เตรียมความพร้อมคนไทย สู่ศตวรรษที่ 21  ได้แก่  Startup Nation, Makers Nation, Careers  for the future

Makers Nation ก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งการเป็นเมืองนักพัฒนา
นิทรรศการที่ทำให้จินตนาการกลายเป็นความจริง ด้วยผลงานประกวดการพัฒนาต้นแบบทางด้านวิศวกรรม, KID-BRIGHT ผลงานของ MAKERS NATION รวมถึงพื้นที่ WORKSHOP ของนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วที่สนใจเข้าชมงาน

Career for the future อาชีพใหม่สำหรับอนาคต รองรับ STEM Career
นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการประกอบอาชีพ STEM ในอนาคต (STEM = Science, technology, engineering, mathematics) โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการตัวอย่างของอาชีพสำหรับอนาคตในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีการจัดแสดงบอร์ดเนื้อหา และมุมทดสอบความถนัดในอาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

SCI-for Society จะทำอย่างไร เมื่อประเทศของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย?
นิทรรศการจัดแสดงเรื่อง "สูงวัย ใกล้ตัว" นำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยคนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการฟัง โดยที่

 • วศ. นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพ
 • คสช. จัดแสดงหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 1. วิทย์แก้จน วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมลํ้า  ได้แก่ Sci- for Society, Sci for Community, Bio-Economy/Circular –Economy, Smart Farmer

SCI-for Commutity วิทย์สู่ชุมชน
นิทรรศการออกแบบและจัดทำข้อมูลสินค้าหรือการพัฒนาศักยภาพของ วทบ. โดยนำเสนอผ่านแผนที่แสดงข้อมูลภาคส่วนที่ทาง วทบ. เข้าไปพัฒนา พร้อมจัดแสดงผลงาน

 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย วศ.
 • การทำหมู่บ้านโอทอป โดย สป.(สส.)
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นพิเศษ
 1. วิทย์เสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากลตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้แก่ Big Data & Intelligence System, Big Science Infrastructure, 10 S-Curve Technology, Food Innopolis/Medicopolis, EECI

Bio-Economy Cricular Econnomy ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ก่อกำเนิดการใช้อย่างยั่งยืน
การสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ และนำเสนองานวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ การใช้อย่างยั่งยืน การกำหนด Value chain การใช้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

Big Sci Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การนำเสนอโครงการพื้นฐานหลัก ทางด้านวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้

 • พัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV
 • เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น
 • เสนอความปลอดภัยทางด้านรังสี และสถานีตรวจไคลด์กัมมันตรังสี
 • ผลงาน Thai National Observatory/ Thai Robotic Telescope/ Thai Space Consortium
 • ระบบดาวเทียม THEOS-1
 1. วิทย์สู่ภูมิภาค สร้างความตระหนักรู้ นำ วทน. ไปแก้ปัญหา  ได้แก่  Regional Science Park Innovation Hub

นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมบนเวทีกลาง รวมทั้งการจัดแสดง/จำหน่ายสินค้ายุคประเทศไทย 4.0 และการให้ความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์จากพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา ประชารัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการปาฐกถา  การเสวนา ในประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน   นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2018 สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดีเด่นด้วย

ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดหวังว่า งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” จะเป็นเวทีเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาโดยใช้หลักการทาง วทน. ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน0 %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+THAILAND+4.0+IN+THE+MAKING+%40+%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.