ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Economy

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,747
เขียนโดย :
ETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Economy
0 ETDA+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3+FEGO+%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2+Digital+Economy
A- A+

ETDA เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ประเดิมด้วยการเปิดอบรมในหลักสูตร "Future Economy & Internet Governance Executive Program : FEGO" หรือเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 มุ่งปั้นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมรับ Digital Economy สอดรับนโยบายรัฐบาลมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0

สไลด์รูปภาพ

 ETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital EconomyETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Economy

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การชวนคิด หรือ Think Tank จากการผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการเข้าด้วยกัน (Multi-disciplinary) รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย หรือ Beat Pratice ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างสูงสุด

สำหรับภารกิจแรกที่จะดำเนินการ ได้เริ่มต้นด้วยการจัดทำหลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program หรือ FEGO ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ จากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นระดับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนโดยสลับบทบาทกันเป็นผู้เรียนและผู้สอน เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดร่วมกับคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสำคัญของการ "เห็นภาพใหญ่" เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค "รู้สึกอย่างชัดเจน" ที่จะส่งผลให้เกิดการขยายความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปยังกลุ่มต่างๆ ที่มีความสำคัญในหลายสายงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

สไลด์รูปภาพ

 ETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital EconomyETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital EconomyETDA เปิดอบรมหลักสูตร FEGO ปั้นผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Economy

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า FEGO หรือ หลักสูตรเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานก้าวสู่ยุค Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทันกับกระแสยุคดิจิทัลในปัจจุบันดังนี้

  1. Getting to be “Digital Transformer” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ไม่กลัวเทคโนโลยี และเข้าใจถึงพลังของโซเชียลมีเดีย และสนุกกับการศึกษาเป็นรายกรณีทั้งจากผู้บริหารรุ่นใหม่ บล็อกเกอร์ และยูทูปเบอร์ ที่เป็นอินฟูเอนเซอร์ระดับแถวหน้า
  2. Bird’s eye View over Disruptive Technology มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมองภาพกว้างรู้ถึงวิธีการใช้งานและลงลึกบางเรื่องที่สำคัญเช่น Pure Technology, Cloud Computing, AI, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Cybersecurity และ New Business Model (E-Commerce, Fintech, Cryptocurrency, Global Platform, Case Studies from Unicorn Startup)
  3. Look Beyond Disruptive Technology and Deep Dive into Policy and Legal Issue and Internet Governance เน้นให้ผู้เข้าอบรมมองประเด็นเชิงนโยบาย ความซับซ้อน ข้อจำกัดของกฎหมาย และประเด็นเชิงสังคมที่ต้องช่วยกันทำให้เกิด Governance เพื่อสังคมที่ดีกว่า

การอบรมในรุ่นแรก (21 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2561 รวมเวลา 36 ชั่วโมง) มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 50 คน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้รู้เท่าทันและไม่กลัวการใช้เทคโนโลยี สามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการแบ่งปันความคิดเห็นจาก Young Blood ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Start up ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Digital Economy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ETDA ที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน เพื่อเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ0 ETDA+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3+FEGO+%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2+Digital+Economy
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.